WCZT

pl | en

Pracownia Analizy Termicznej

Skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC 8500, Perkin Elmer)

 Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru temperatury i ciepła, pochłanianego lub wydzielanego w przemianie fazowej lub ciepła właściwego poza zakresem przemian fazowych.

MATERIAŁY DO BADAŃ
- próbki stałe, ciekłe, roztwory, zawiesiny,
- ilość próbki: 5 – 20 mg.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
- zakres temperaturowy: -180 – 750°C,
- szybkość skanowania: 0,01 – 750°C/min.

ZAKRES BADAŃ
wyznaczanie temperatury i efektów cieplnych przemian endo- i egzotermicznych różnego typu: reakcji chemicznych oraz przemian fazowych (przemiany,szkliste, topnienie, krystalizacja, parowanie, dehydratacja, sieciowanie, rozkład termiczny).

ZASTOSOWANIE
- charakterystyka materiałow farmaceutycznych,
- badanie polimorfizmu materiałow, 
- właściwości termofizyczne tworzyw sztucznych, 
- oznaczanie temperatury sieciowania np. podczas sieciowania żywic epoksydowych.


Analizator termiczny sprzężony ze spektrometrem FTIR Frontier (STA 6000, Perkin Elmer)

Jednoczesna analiza termiczna (STA): połączenie termograwimetrii (TG) i skaningowej kalorymetrii rożnicowej (DSC) w stosunku do jednej probki, z możliwością analizy widm w podczerwieni wydzielanych gazow. Analizator jest idealny do zastosowań, gdzie ważna jest identyfikacja związkow wydzielających się z materiałow podczas ogrzewania m.in. w badaniu mechanizmu rozkładu, identyfikacji pozostałości rozpuszczalnikow w środkach leczniczych.


Analizator termograwimetryczny (TGA 4000, Perkin Elmer)

Umożliwia pomiar zmian masy próbki w ściśle zdefiniowanej atmosferze, zapewnia detekcję efektów egzo- i endotermicznych.

MATERIAŁY DO BADAŃ
- analiza próbek stałych, proszków, folii, włókien, cieczy,
- ilość próbki: 2 – 1500 mg.

ZAKRES BADAŃ
- zmiana masy wyrażana w % lub mg,
- wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków masy,
- bezpośrednie określanie zmiennych temperatur i masy,
- wyznaczanie pozostałości masy,
- wyznaczanie maksimów temperatur na krzywej pochodnej zmiany masy (analiza szybkości zmian masy),
- oznaczania wilgoci,
- porównywanie trwałości termicznej materiałów.

ZASTOSOWANIE
- analiza próbek środowiskowych;
- charakterystyka polimerów; analiza śladowych ilości
- dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.


Analizator termograwimetryczny sprzężony z układem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, Perkin Elmer) 

Umożliwia rozdział i identyfikację organicznych składników gazowych wydzielających się z próbki analizowanej w termowadze.

ZASTOSOWANIE
analiza śladowych ilości dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.


Analizator elementarny (Flash 2000, Thermo Scientific)

Jest to urządzenie do Organicznej Analizy Elementarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek w piecu redukcyjno-utleniającym z elektronicznie sterowaną temperaturą.

MATERIAŁY DO BADAŃ
- organiczne i nieorganiczne związki – próbki stałe i ciekłe,
- ilość próbki: 2 – 200 mg.

ZAKRES BADAŃ
- ilościowe oznaczenie zawartości procentowych
- pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka,
- ilościowe oznaczenie zawartości procentowych tlenu,
- zakres pomiarowy 0,01 – 100%.

ZASTOSOWANIE
analiza związkow chemicznych organicznych oraz nieorganicznych, lekarstw, materiałów roślinnych, glebowych, nawozów, produktów żywnościowych, węgli, polimerów, skał, minerałów, osadów, odpadow itp.

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.