Przejdź do treści

Aparatura

Bruker UltraShield 300 MH

Bruker UltraShield 300 MH

wyposażony w:

sondę DUL EasyProbe, 5 mm, z obserwacją 1H i 13C.MATERIAŁY DO BADAŃpróbki związków organicznych w roztworach oraz w fazie stałej (CP-MAS). masa badanych próbek w zakresie 1 – 100 mg dla pomiarów wykonywanych w fazie ciekłej oraz około 15 mg w fazie stałej.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE prowadzenie szerokiej gamy pomiarów jakościowych 1D (1H, 13C...) oraz 2D (COSY, HSQC, HMBC...),prowadzenie badań w obniżonych a także podwyższonych temperaturach (pomiary w fazie ciekłej).

ZASTOSOWANIE identyfikacja struktury oraz stereochemii związków organicznych,określenie czystości badanych próbek,badanie oddziaływań międzycząsteczkowych (np. wiązań wodorowych).

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM