Przejdź do treści

Aktualności

Medal Homini Vere Academico dla prof Bronisława Marciniaka

Prof. Bronisław Marciniak, 19 października odebrał, z rąk Rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego, medal Homini Vere Academico. - Pan Profesor Bronisław Marciniak z pewnością jest wzorem prawdziwego człowieka Uniwersytetu – mówił podczas uroczystości JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki – Jego ogromna aktywność na wszelkich polach: naukowym, dydaktycznym czy organizacyjnym zawsze zmierza do tego, by przynieść splendor naszej Almae Matris – zapewniał. Jak dodał, odznaczenie jest wyrazem uznania za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz uniwersytetu. Medal Homini Vere Academico przyznawany jest za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny, osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”. Medal przyznawany jest od 2013 roku, kiedy to otrzymał go prof. Stanisław Lorenc.

Prof. Bronisław Marciniak urodził się w 1950 r. w Pleszewie. Po uzyskaniu matury studiował chemię na UAM, którą ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. W tym samym roku rozpoczął karierę naukową i dydaktyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i od tego czasu związał się na stałe z UAM. W wieku 29 lat uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Paszyca, a mając 48 lat uzyskał tytuł profesorski, wyjątkowo szybko, jak na tę dziedzinę i ówczesny model kariery naukowej. Wśród licznych funkcji, jakie sprawował odznaczony, należy wymienić dwie kadencje jako Rektor UAM (w latach 2008-2012 i 2012-2016), funkcję Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (1999-2005), Prodziekana Wydziału Chemii (1996-1999), a także Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2012-2016). Aktualnie prof. Marciniak jest Honorowym Przewodniczącym KRUP, a także członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącym Komisji Nauki, Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM i Kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz European Photochemistry Association. W ramach działalności naukowej prof. Bronisław Marciniak zajmuje się takimi tematami jak: fotochemia, fotofizyka i chemia radiacyjna ważnych biologicznie związków organicznych, fotoindukowane reakcje chemiczne związków organicznych zawierających atom siarki lub krzemu ważnych dla biologii i chemii materiałowej, przeniesienie elektronu, atomu wodoru, fotoizomeryzacja.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM